Пелети

11_ed

Дървесните пелети са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули, произведени от отпадъчна дървесна. Пелетите се използват като гориво, както в промишлени така и в битови отоплителни инсталации, които са предназначени за изгаряне на пелети. Използването на пелети за гориво в тези инсталации осигурява някои предимства, в сравнение с другите системи работещи на твърдо гориво, именно: тъй като по своята същност пелетите представляват хомогенна маса от цилиндрични гранули е възможно те да се подават контролирано към горелката, което създава условия за пълно управление на процеса на отопление, а оттам и за икономия на енергия; освен това изгарянето на пелетите води до сравнително малък отпаден продукт в следствие на горенето. Пелетите са изработват, както от иглолистен така и от широколистен материал. Резултатът е продукт с висок коефициент на енергийна ефективност, което се дължи на факта, че пелетите представляват компресирани дървесни стърготини в тяхното естествено състояние, без риск от производство на твърди остатъци по време или след изгаряне в горелки като пелетни камини или котли. Поради факта че материалът, от който се изработват пелети е отпадъчен за други видове производства на изделия от дървесина, производството на пелети не вреди на околната среда. В условията на контролирана сеч и последващо презасаждане на горите, пелетите се считат за възобновяем източник на енергия.

В процеса на производство, на пелети към използваната биомаса не е необходимо допълнително добавяне на химически свързващи вещества. Освен от дървесни отпадъци, трици и др, пелети могат да бъдат произвеждани и от суров дървен материал, който е неприложим другаде. Под отпадъчен дървен материал, от който се произвеждат дървесните пелети, се разбира материал, който не може да намери приложение в други производства. Както беше посочено по-горе това са дървени трици и стърготини, клони, капаци и изрезки получени в резултат на първичната обработка на дървесината, криви дървета и др. Същинският процес на производството на пелети включва следните няколко етапа – едро смилане на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране или складиране, като при използването на суха дървесина може да се наложи към производствената схема да се добави и водоподготовка на дървесината.

Пелетите се оформят в пелетна преса при високо налягане и температура. При натиска се получава загряване, което позволява на съдържащият се в дървесината лигнин да се разтопи при температура над 100%, което от своя страна позволява на пресованата дървесина да придобие желаната форма. Горещият лигнин играе ролята на свързващо вещество за крайния продукт. При производството на пелети от дървесина с ниско съдържание на лигнин не е изключено използването на добавки.