Качество и стандартизация

4_edСертификати – Фирма „Тория -08“ ООД е производител на високо качествени пелети пелети Клас ‘А ’ и разполага със Европейски сертификат за качество, издаден от EUROTEST –CONTROOL съгласно изискванията на стандарт БДС EN  ISO/IEC 17225-2:2014 – съответства на клас А1

Влага < 10
Пепел < 0,7
Сяра < 0,04
Топлина на изгаряне 18,97 MJ/kg

sertificat_bg